Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky”) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “občanský zákoník”). Ing. Miroslava Válková

  IČO 05172284

  Gen. Svobody 265/13, 736 01 Havířov - Šumbark

  kontaktní údaje:

  e-mail: chci@doucovani-online.cz

  telefon: 773 567 963

  dále jen (“zhotovitel”)

 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti zhotovitele a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost (dále jen ”objednatel”).
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
 4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Nabídka - návrh na uzavření smlouvy

 1. Na základě poptávky potenciálního objednatele vypracuje zhotovitel podle zadání (nezávazné poptávky) technickou a cenovou nabídku, která je ve smyslu §1731 NOZ a násl. návrhem na uzavření kupní smlouvy.
 2. Poptávka musí obsahovat konkrétní zadání, ze kterého bude zřejmý zejména rozsah práce a dále pak může objednatel stanovit požadovaný termín či další podrobnosti.
 3. Cenová nabídka obsahuje návrh ceny doučování a také bližší specifikaci rozsahu doučování. Nedílnou součástí nabídky jsou tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího.
 4. Nabídka dále obsahuje údaj o předpokládaném termínu, který je v dané době garantován a délku platnosti nabídky.
 5. Nabídka prodávajícího doručená kupujícímu je návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu §1732 občanského zákoníku.

III. Uzavření kupní smlouvy

 1. K uzavření smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem dochází okamžikem, kdy objednatel písemně potvrdí bez výhrad nabídku prodávajícímu ve smyslu §1725, §1740, 1751, 1756 a násl. občanského zákoníku doručením objednávky.
 2. O uzavření smlouvy doručením objednávky je objednatel informován zhotovitelem odesláním Potvrzení objednávky spolu s pokyny pro platbu.

IV. Platební podmínky

 1. Možnosti úhrady kupní ceny ze strany objednatele jsou: platba předem bankovním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený na webových stránkách zhotovitele. Kupní cenu za zboží zaplatí objednatel zhotoviteli před odesláním zpracovaných lekcí doučování v požadovaném rozsahu (dle cenové nabídky), v opačném případě nebudou zpracované lekce doučování odeslány. Tento způsob úhrady je považován za zálohovou platbu na úhradu kupní ceny.
 2. Za řádně provedenou platbu se považuje úhrada v dohodnuté lhůtě splatnosti.
 3. Prodávající je oprávněn fakturovat každou dílčí dodávku zvlášť.

V. Dodací podmínky

 1. Doba provedení zpracovaných lekcí doučování je specifikována v cenové nabídce.
 2. Zpracované lekce doučování jsou předány dnem odesláním objednateli na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce a to ve formátu Adobe Acrobat (.PDF), nebo v jiném dle požadavku objednatele a dle specifikace v cenové nabídce.
 3. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s dodáním způsobené zásahem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí požár, živelné pohromy a kalamity, války, mezinárodní konflikty, stávky, akty státních orgánů a orgánů samosprávy nebo jiné události, ke kterým dojde po vzniku kupní smlouvy, bez vůle zhotovitele a kterým objednatel nemůže zabránit. V případě vzniku takové události zhotovitel neprodleně informuje objednatele prokazatelným způsobem. Pokud se nedohodne s objednatelem písemnou formou o změně termínu je zhotovitel oprávněn od plnění předmětu objednávky odstoupit v rozsahu, který je ovlivněn zásahem vyšší moci.

VI. Práva z vadného plnění objednateli, který je spotřebitelem

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění spotřebiteli se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejm. ustanoveními § 1914 – 1925, § 2099 – 2117 a § 2161 – 2174 občanského zákoníku.
 2. Zhotovitel odpovídá objednateli, že zpracované lekce doučování nemají při jejich převzetí spotřebitelem vady. Především zhotovitel odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zaslané lekce převzal:
  • mají takové vlastnosti, které si strany ujednaly v cenové nabídce,
  • se hodí k účelu, který pro jeho použití zhotovitel uvádí.
 3. Pokud zpracované lekce doučování dodané zhotovitelem spotřebiteli nemá vlastnosti uvedené v bodu 2 těchto všeobecných obchodních podmínek, má spotřebitel právo požadovat i dodání nově zpracovaných lekcí bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.
 4. V případě, že se vada týká pouze součásti lekce, může spotřebitel požadovat pouze výměnu části; není-li to možné, má právo od smlouvy odstoupit.
 5. Pokud je to vzhledem k povaze vady neúměrné, především lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
 6. Právo na dodání nové lekce, nebo výměnu její části má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže dodané lekce doučování řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 7. Pokud spotřebitel neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nových lekcí bez vad, na výměnu jejich částí, může požadovat přiměřenou slevu z ceny. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, pokud mu zhotovitel nemůže dodat nové lekce bez vad, nebo vyměnit vadné části. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu také v případě, že zhotovitel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. V případě porušení smlouvy podstatným způsobem má každá ze smluvních stran právo od smlouvy jednostranně odstoupit. Odstoupení od smlouvy se provádí písemnou formou. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
 2. Objednatel, který je spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy. Tímto nejsou dotčena další ujednání této smlouvy.

VIII. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou výslovně upravovány těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ostatních obecně závazných právních předpisů České republiky.
 2. Uzavřením smlouvy objednatel potvrzuje, že se se zněním těchto všeobecných obchodních podmínek seznámil, že si znění těchto všeobecných obchodních podmínek přečetl, porozuměl jim a že žádná ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nejsou pro něj překvapivá ani žádným způsobem neočekávaná ve smyslu ust. § 1753 občanského zákoníku.
 3. V případě, že dojde mezi zhotovitelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: adr.coi.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dnem 14.1.2019